دانلود رایگان


مواد تشكيل دهنده بتن - دانلود رایگاندانلود رایگان مواد تشکیل دهنده بتن

دانلود رایگان مواد تشكيل دهنده بتن لينک پرداخت و دانلود "پايين مطلب
فرمت فايل: word (قابل ويرايش)
تعداد صفحه25:
فهرست مطالب

مواد تشكيل دهنده بتن
سيمان سيمان هاي پرتلند سيمان پرتلند معمولي و سيمان پرتلند زودگير سيمان پرتلند مقاوم در برابر سولفات ها سيمان پرتلند سفيد
سيمان پرتلند سفيد داري مقدار كمتري تتراكلسيم
سيمان پرتلند كم حرارت سيمان بنايي سيمان هيدرو فوبيك سيمان پرتلند بلاست فورنيس سيمان واترپروف سيمان روغني بسته بندي – حمل و نگه داري نمونه برداري و آزمايش سيمان شن و ماسه خصوصيات شن و ماسه خصوصيات لازم دسته بندي سنگها از نظر اندازه ابعاد ذرات شن و ماسه شن و ماسه هاي ساحلي سنگ هاي سبك و مصنوعي
نگه داري شن و

ماسه
انضمامات مواد سرعت زا انضمامات كاهش دهنده آب انضمامات هوادار يا متخلخل كننده

بتن از مخلوط كردن سـيمان و شن و ماسـه وآب ساختـه مي شود و مي توان مـواد اضافي خاصي نيز به آن اضافه نمود تفاوتهائي در انواع مختلف سيـمـان و حتي در سيـمـان هـاي از نـوع خـاص وجـود دارد كـه به علـت گوناگوني مـواد اوليـه آن مي باشـد همچنين تفاوت هاي زيادي در كيفيت شيميايي شن و ماسه هاي مختلف وجود دارد كه غالـبا قابل بررسي دقـيق نـيستند به اين ترتيـب بتن همـواره محصولي است نامتجانس و داراي خواص متغيير سيمان سيـمان پرتلند معـمولي از پر اسـتعمال ترين اـنواع سـيمان در سراسر جهـان است و قريب 90درصد از توليدات سيمان در دنيا به اين نوع اختصاص دارد طرز تهيـه آن با حرارت دادن سنگ آهك با خاك رس يا ماده مشابـه در كوره است ونتيـجه حاصل مخلوطي است حاوي مقادير زيادي سيلـيكات كلسيـم اين مخلوط كه اصطلاحا سرباره ناميـده مي شود سـپس در آسـياب به پودر نرمي تـبـديـل مي گردد درصـد انـدكي گـچ (سـولـفـات كـلـسيــم ) نيـز به آن افـزوده مي شود تا سفت شـدن آن در تركيـب با آب تحت زمان بـنـدي قـرار گيـرد طي سالهـاي متـمـادي انواع مختلفـي از سيـمـان پرتـلـند تـهيـه گردـيده اســت كـه مهمـترين آن عبارتـنـد از : سيـمـان پرتلند زود گير –سيـمان پرتلند مقاوم در برابر سولفاتها-سيمان پرتلند سفيد - وسيـمان پرتـلند كم حرارت همانطور كه از اسـامي آنـها پـيداست هر يك از اين گونـه ها داراي خواص وخصوصيـاتي اسـت كـه نسبـت به شرايـط و محل استعـمال از ارزش بسياري برخوردار مي باشـد مواد تـشكـيـل دهـنـده اـين انـواع هـمـان مـواد تـشـكـيـل دهنـده سـيـمـان پرتـندمعـمولي است و تنها نسبت تركيبات آنها در گونـه هاي مختلف متفاوتند با اضافه نـمـودن مـواد ديگـر در مـوقـع تـهـيه سـيمـان بخصـوص در آسيـاب نـمــودن سـرباره مـي تـوان انـواع ديگـري از سيـمـان را به وجـود آورد كـه مـهـمـتـريـن آن عبارـتـنـد از سيـمـان پـرتـلـند بـلاسـت فـورنـيـس – سـيــمـان پرتـلند بنايي- رنگين – روغني – واترپروف – و سيمان هيدروفوبيك علاوه بر انواعي كه ذكر گرديد گونه هاي ديگري از سيمان نيز با استفاده از مواد اوليه ديگر قابل تهيـه است و به عنوان سـيمان غير پرتـلند مشهورند و داراي مـصارف غيـر ساخـتـمـاني مي باشند كه از چارچوب بررسي هاي اين پروژه خارج است سفت شدن سيمان پديده اي است شيـميايي بين سيمان و آب و نبايد آن را با خشك شدن اشـتـباه كرد ايـن پـديـده شيـمـيايي هيـدراتاسيـون ناميـده مي شود هيـدراتاسـيـون پـديـده اي است حرارت زا و غيـر قـابـل بازگشت . سفت شدن سيمـان تدريجـي صـورت مي پـذيرد و حـدود آن در آيـيـن نـامـه هامـشـخـص شده است اين سفت شـدن كه منجـر به ايجاد مـقـاومت فـشاري در سيمان مي گردد ممكن است تا سالها س تركيب سيمان با آب ادامه يابد سيمان هاي پرتلند سيمان پرتلند معمولي و سيمان پرتلند زودگير سيمان پرتلند زودگير كه به طور مخفف(RHPC) ناميده مي شود از سيمان پرتلند معمولي (OPC) نرم تر آسياب مي شود هر قدر سيمان نرم تر آسياب شود نسبت بالا رفتن مقاومت فشـاري آن سريع تر مـي گردد هـر چنـد پس از گذشت چندين ماه نتايج مقاومت فشاري مشابـه خواهد بود به اين ترتيب تنها اختـلاف مـوجـود بـيـن سيـمـان پـرتـلند معمولي و زودگير همان سرعت كسب مقاومـت فشـاري در سيمان (RHPC ) مي باشد هر چند اين سرعت پس از چند روز افت كرده و نتيجه مقاومت فشاري در سيمان (RHPC ) با سيمان پرتلند معمولي برابر مي گردد سيمان پرتلند مقاوم در برابر سولفات ها سيمان پرتلند مقاوم در برابر سولفات (SRPC) گونه اي از سيمان پرتلند است كه تـنها مـقـدار انـدكـي آلـومـيـنـيـم تـري كـليسك با فرمول (Ca3Al2O6 ) و همچنين مقداري تترا كلسيم آلومـينوفـريت به فـرمـول (2Ca2AlFeO5 ) را مـحتـوي است لازم به توضيح است كه تتراكلسيم آلومينوفريت در تمام انواعسيمان پرتلند به مقدار كم وجود دارد وجود اضافه اين ماده در ( SRPC) باعث بروز رنگ تيره تري در اين نوع سيمان مي گردد آلومينيـم تري كـلسيـك نـيز در تمـام انواع سـيمـان پـرتـلـند موجود اسـت كـه مـقـدار آن در سيـمـان (SRPC) كـاهـش داده شـده اسـت از آنـجا كه سولفا ت ها با آلومينيـم تري كليسيك تركيب شده و در بتن ايجاد ضعف مي نمايد لـذا بـتـن هـايي كه با اين نـوع سيـمـان سـاخـتـه مـي شـونـد داراي مقـاومت بيشتري در مجاورت زمين هاي سولفات دار و همچنين در مجاورت دريا و بركه هاي حاوي سولفات مي باشند بتن هاي ساخته شده از سيـمـان (SRPC) در شـرايط غير عادي بسيار مقاوم بوده و استفاده از آن در بتن ريزي هاي پايين تر از سطـح زميـن رضـايت بخـش خـواهـد بود بديهي است درجه مقاومت اين بتن در مقابل حـمـلات املاح سولفات دار بستگي به مقدار سيمان مصرفي و صحت روش بتن ريزي و همچنين مقدار سولفات موجود در خاك خواهد داشت سيمان (SRPC ) نظير ساير انواع سيمان پرتلند در اسيد ها غير مـقـاوم مي باشد همچنين اين سيمان در مقابل بعضي امـلاح نمك ها از قبـيل املاح نمـك مـنيـزيـم غير مقاوم است اين گونه نمك ها در برخي آب هاي طبيعي و روان يافـت مـي شوند آيين نامه (BS4027 ) در خصوصسيمان (SRPC) تهيه شده اسـت و شامـل جزيـيـات بيشتري درباره اين نوع سيمان مي باشد سيمان پرتلند سفيد سيمان پرتلند سفيد داري مقدار كمتري تتراكلسيم آلومينو فريت مي باشد اين ماده مولد رنگ خاكستري مايل به سبز در سيمان هاي پرتلند است بخشي از آيين نامه BS12)) به جزيياتي درباره سيمان پرتلند سفيد اختصاص يافته است براي تهـيه سيـمـان پـرتلـنـد سفـيد علاوه بر سنگ آهك از خاك رس چيني نيز بجاي خاك رس معمولي استفاده ميشود كه خود مولد رنگ سفيد در اين گونه سيمان است براي كنترل و زمانبندي سفت شدن سيمان اندكي سولفات كلسيم (گچ) به آن اضافه مي گردد بـديهـي اسـت در تـهـيه سيـمـان اعمال دقـت زياد كاملا ضروري مي باشـد سيـمـان پـرتـلـنـد سـفـيـد و بـتـن تـهـيـه شـده از آن بيشتر مـصرف دكوراسيون دارد و در صورت لزوم مي توانبا اضافه نمودن ساير مواد مخصوص رنگين به بتن تهيه شده از سيمان آن را به رنگ هاي مختلف تهيه نمود سيمان پرتلند كم حرارت سيمان پرتلند كم حرارت(LHPC) گونهاي از سيـمـان اسـت كه در آن پـديـده ايجاد مقاومت فشاريبا سرعت كمتري صورت مي گيرد و لذا نسبت به انواع ديگر سيمان هاي پرتلند حرارت كمتري نيز توليد مي نمايد وجود سرعت كمتر در كسب مقاومت فشاري به هيچ وجه موجب ضعف دربتن هاي تهيه شده از اين نوع سيمان نبوده و تنها مدت لازم براي كسـب مقاومـت نـهـايي بيـشـتر خواهـد بـود شرايـط ايـدآل براي استفاده از اين گونـه سيمـان مواقعي است كه حجـم بتـن ريزي ها زياد بوده و بروز حرارت هيدراتاسيون شديـد بـاعث فشـارهـاي داخـلي به بتن شده و مستوجب ظهور تركيده گي مي گردد نسبت مقدار مواد اوليه در اين گونه سيـمـان بـا سيـمـان پـرتلند معمولي متفاوت بوده مقادير دقيق آن در آيين نامه( BS1370) تـوضيـح داده شده است اين آيين نامه متذكر مي گردد كه حرارت حاصلـه از هيـدراتاسيون نبايد از60 كيلو كالري در هر كيلو گرم براي مدت هفـت روز از 70كيلو كـالـري بـر كيـلـو گـرم براي مدت 28روز تجاوز نمايد حال آنكه ارقام حاصل از هيدراتاسيون سيمان پرتلند مـعـمـولـي در هـمـيـن مـدت ها به ترتيب 84و88كيلو كالري بر كيلو گرم است همان طور كه قبلا نيز اشاره شد استفاده از اين گونه سيمان تنها در حجم هاي بسيار زياد بتن ريزي ضروري است در شرايـطـي كه حـجـم بتـن ريـزي بـسيـار زيـاد نـيـسـت و تنها امكان بروز حرارت هيدراتـاسيـون اضافي وجود دارد مي توان از سيمان پرتلند مقاوم در برابر سولفات استفاده نمود چه اينگونـه سيـمـان نـيز در مقايسه با سيمان پرتلند مـعـمولـي زاينـده حـرارت هيـدراتاسيون كـمـتري است لازم به تـذكر اسـت كـه مـجـمـوع حرارت توليد شده در تمام گونه هاي سيمان پرتلند ثابت بوده و تنها شدت و ضعف ايجاد آن در مراحل اوليه متفاوت مي باشند سيمان هاي پرتلند سرباره اي اين دسته سيمان هـايي هستـند كـه عـلاوه بـر مـواد اوليـه كـه در سيمان هاي پرتلند مورد استفاده قرار مي گيرد در مــرحلـه پـختـه شـدن در سـرباره نيز مـقـاديـر مـواد شيميايي جديد بر آنها اضافه مي گردد بر اساس آيـيـن نـامـه BS12در سيمان هاي پرتـلنـد نــبايـد هـيـچـگونـه مـاده شيـميـايـي بجـز مـواد اولـيـه اي كه قبـلا اشاره شـد وجـود داشته باشد و لذا سيمان هاي اين دسته را بايد از سيـمـان هـاي پـرتـلند مجزا نمود


مواد تشکیل دهنده بتن


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


All words - BestDic

دیکشنری و مترجم آن لاین ،ترجمه متن شما در سریعترین زمان تنها کافیست ثبت سفارش کنید ...

All words - BestDic

دیکشنری و مترجم آن لاین ،ترجمه متن شما در سریعترین زمان تنها کافیست ثبت سفارش کنید ...

All words - BestDic

دیکشنری و مترجم آن لاین ،ترجمه متن شما در سریعترین زمان تنها کافیست ثبت سفارش کنید ...

سیلیس - papkomagnetics.com

سیلیس یا اکسید سیلیسیم با فرمول شیمیایی SiO2 فراوان‌ترین

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1

پرسش و پاسخ - دکتر حسین زاده

پرسش و پاسخ سایت حسین زاده ... جهت ارسال پرسش، به صفحه اصلی مراجعه کنید.

بيماري ورم پستان و بهداشت پستان دام

پاورپوینت درمورد دیسک سخت 28 ص

آموزشگاه زبانهای خارجی

تحقیق در مورد مزاياي استفاده از کامپيوتر

پاورپوینت درمورد دیسک سخت 28 ص

دانلود پاورپوینت زلزله پنجم دی ماه 1382 شهرستان بم کرمان

شبیه سازی پروژه جبرانسازی بار با استفاده از DSTATCOM در سیستم توزیع سه فاز سه سیمه تحت شرایط مختلف منبع ولتاژ و بار متصل شده مثلث

تحقیق در مورد سل ریوی

ماهيت حقوقي مهر و تحويل آن

پاورپوینت حفاظت در برابر اشعه